ScanCoaching methodiek

Het ScanCoaching® model

In het werken met Psyray Professional is het hebben van een holistische visie een logische en onontkoombare eigenschap. Doordat je als ScanCoach leert hoe alles met alles samenhangt en hoe het allerkleinste zich verhoudt, het geheel definieert en tegelijk erdoor wordt gedefinieerd, ontwikkel je jezelf vrijwel automatisch in de richting van een holistische visie.

De ziel, de geest en het lichaam vormen één dynamisch geheel. Ze zijn onderling nauw en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daaruit volgt dat je altijd moet kijken naar het geheel en nooit naar losse onderdelen. Met het bekijken van een onderdeel alsof het op zichzelf staat kun je van immers geen enkele goede analyse krijgen. Bij coaching vanuit een holistische visie betrekt de coach het gehele individu. Het Oud-Griekse woord holon betekent immers ‘het geheel’: alles is in zijn essentie met elkaar verbonden.

Een probleem of een klacht van een cliënt staat daarom nooit op zichzelf. Fysieke problemen hebben (vrijwel) altijd een relatie met emotionele problemen en omgekeerd. Dat geldt zeker voor ‘vage’ psychosomatische klachten. Dan betekent nog niet dat het duiden ervan direct te doen of simpel is. Laat staan het opheffen of wijzigen van het proces dat de klachten veroorzaakt of in stand houdt. Psyray Professional geeft de mogelijkheid om vanuit diverse disciplines naar de klacht(en) te kijken en van daaruit de oorzaken te duiden, oplossingsmogelijkheden te vinden en op die manier herstel van de balans te bevorderen. Of het nu gaat om emotionele belastingen zonder of juist met fysieke klachten.

De vroege programmeringen onttrekken zich aan onze bewuste greep op dingen, maar beslissen voor het grootste gedeelte ons totale leven. Ze te herkennen, te ontcijferen en manieren te vinden om ze te veranderen is één van de sterke punten van ScanCoaching. Alles wat zich in de loop van de jaren vanuit deze programmeringen ontwikkelt, is alleen het gevolg en niet de oorzaak van onze basisstructuur. Alle problemen die daaruit ontstaan, tot aan symptomen en ziekten, kunnen teruggevoerd worden naar de vroegste fysieke patronen. Daar aanknopingspunten vinden en nieuwe oplossingen zoeken betekent dat we de vroegste oorzaak vaststellen. Als we de oorzaak veranderen, dan zijn we ook in staat om de daaruit resulterende gevolgen te beïnvloeden.

5 stappen van de ScanCoaching® methodiek

De ScanCoaching methodiek is terug te voeren naar 5 stappen die uitgevoerd worden om van scan naar inzichten komen. De methodiek is gericht op transformatie. Door met kernstukken te werken ontstaan unieke bewegingen in gedrag, die daarvoor nog niet mogelijk waren. Om dit te bereiken hebben we 5 stappen nodig:

Stap 1: Het huidige proces

Met 3 doorsnedes: Hoofd, Thorax en Skelet, zijn we in staat om 80% van het huidige proces zichtbaar te krijgen. De ScanCoach wordt getraind om alle energiewaarden te kennen en tot een verhaal te kunnen maken.

Stap 2: De kernoorzaak van het proces

De fractaalboom is een construct, waarmee de oorsprong wordt gevonden van het momenteel lopende proces bij de gescande persoon. Waar je met de scans van het hoofd, de thorax en het skelet het lopende proces in containerbegrippen al hebt kunnen lezen, begrijpen en uitleggen, ga je met de fractaalboom de diepte in. Waar iemand op dat moment in zijn leven staat is binnen de markers van hoofd, thorax en skelet op dat moment verteld. In plaats van met containerbegrippen werk je met de chromosomen met steeds grotere precisie: je brengt de oorsprong exact in kaart.

Stap 3: De triggers van het proces

Het huidige proces speelt niet in het hele leven af. Om tot inzicht te komen waar het proces zichtbaar wordt, is er een oplossingsgroep dat dit laat zien: de aantrekking van het speelveld op het huidige proces. Hiermee wordt de client gewaar wanneer het proces zich laat zien. Daarmee heeft de ScanCoach inzicht om de client te trainen om de valkuil voor te zijn..

Stap 4: Het beschermingsmechanisme van het proces

In het hele leven lopen mensen tegen hindernissen op en zoeken ze manieren en gedragingen om die hindernissen te omzeilen of op te lossen. 

Met het opbouwen van de fractaalboom krijgen mensen wel inzicht in de manier waarop ze met hun proces omgaan, maar dat houdt bepaald niet in dat ze ook ander gedrag (kunnen) gaan vertonen. Ook niet als ze goed inzien dat ander gedrag tot prettiger resultaten zou leiden. Ze zijn al vastgelopen of dreigen vast te lopen door overtuigingen die sterker lijken dan hun eigen wil. Er is een beschermingsmechanisme actief dat een bepaalde programmering in stand houdt. Dat beschermingsmechanisme noemen we de saboteur, aangezien precies dat mechanisme een andere manier van omgaan met het proces saboteert en ervoor zorgt dat geen ander gedrag kan worden ingezet. Daardoor blijven mensen doen wat ze deden en dus kunnen vastlopen.

De oorsprong van het proces wordt in stand gehouden door de saboteur en het is dus zaak om na te gaan wat de trigger van die saboteur is. De ScanCoach onderzoekt in dat geval in welke situaties de saboteur geactiveerd wordt. Door na te gaan in welke context(en) een mens onbewust, maar ook steeds opnieuw, in zijn programma schiet, wordt het mogelijk om de programmering van de mens te veranderen. Ander gedrag is mogelijk te maken zodra je weet in welke context gedrag automatisch vertoond wordt en hoe je je in die situaties kunt opstellen.

Stap 5: Denkrichting voor oplossing van het huidige proces

Het gaat erom dat er een beweging op gang wordt gebracht bij de cliënt en dat hij de mogelijkheid krijgt en voelt dat hij een andere richting in kan slaan. Het op gang brengen van die beweging is het kernstuk van ScanCoaching. Daarbij wordt bewustwording bij de cliënt op gang gebracht en de bedoeling is om vervolgens de saboteur te omzeilen. Het omzeilen van de saboteur houdt in dat de cliënt in staat is gesteld om ander gedrag te vertonen en bewust een andere keuze te maken dan zijn oorspronkelijke programmering voorschrijft en waartoe die hem tot dat moment ook steeds opnieuw heeft gedwongen en dwingt.

Het omzeilen van de saboteur gaat niet in alle gevallen en situaties van het ene moment op het andere. Het vergt aandacht, inspanning en/of oefening door de cliënt. Hij krijgt daarom huiswerk mee, zodat hij de beweging (het omzeilen) zelf op gang kan brengen en er bewust naar streeft om ander gedrag te laten zien dan het gebruikelijke of ingesleten gedrag of zijn automatische piloot: hij maakt bij gelegenheid andere keuzes en kan dat ook.

Het huiswerk voor de cliënt is te vinden vanuit de chromosomen. Daar wordt de oplossingsgroep ‘Werkplan’ gekozen uit de directory van Psyray Professional.

ScanCoaching® als basis voor Cognitieve Gedragstherapie

De ontdekking van de imprint door ScanCoaching maakt deze tool tot een verlengstuk van CGT. Cognitieve gedragstherapie beïnvloedt gedrag, gedachten en gevoel. Door anders tegen een situatie aan te kijken (gedachten) verandert je gevoel en je gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de behandelaar nauw samen met de cliënt om tot verbetering van de klachten te komen. De behandelaar sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij de problemen. Door de uitkomsten van ScanCoaching te gebruiken als input voor gedragsverandering versnelt het het proces van diagnostiek en behandeling. Door direct te kunnen werken aan de onderliggende oorzaken van het gedrag wordt de verandering sneller bereikt.

Het is een actieve manier van behandelen. De scan geeft uitkomsten die samen met de cliënt besproken worden. Deze worden samengevoegd met de door cliënt ervaren gebeurtenissen tot dat ene verhaal waar vanuit de huidige problematiek is ontstaan. Door technologie in te zetten in plaats van cognitief gestuurde vragenlijsten, krijg je een objectief beeld van de onderliggende problematiek. Die informatie wordt direct uit het lichaam zelf gelezen, waardoor cognitie wordt vermeden. Het lichaam liegt immers nooit.

De programma’s die geschreven zijn op vraagstukken als ‘beter in mijn vel’ en ‘zingeving’ zijn 7 jaar in ontwikkeling geweest. De uitkomsten hiervan zijn uitgebreid onderzocht door het onafhankelijk medisch onderzoeksbureau Soffos. Zij komen tot de conclusie dat iedereen die de ScanCoaching methodiek heeft gevolgd, significant is verbeterd (p=,000 op n=143) op vraagstukken van coping, timemanagement, gezondheid en stress.

Tot nu toe is er nog niet eerder technologie gebruikt voor psychologische output. Dit maakt dat deze tool een revolutie is in de psychologie. ScanCoaching kan in korte tijd een diepgang en accurate input leveren voor het starten van een behandelplan.